ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน  ประเภทของสื่อที่เหมาะสม  การผลิต  การใช้และการพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับและกลุ่มสาระการศึกษา  ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน การประเมินสื่อการเรียนการสอน